شماره تماس پشتیبانی
 ( پاسخگویی در ساعات 8:00-20:00 )

همراه پشتیبانی

7193 783 0913

شماره همراه پشتیبانی
 ( پاسخگویی در ساعات 8:00-20:00 ) 

ایمیل

info@bardiaelectrode.ir

ایمیل پشتیبانی قبل و بعد از خرید فروشگاه
 ( پاسخگویی در اسرع وقت )

تماس با ما

031-91013103

شماره تماس پشتیبانی
 ( پاسخگویی در ساعات 8:00-20:00 )

همراه پشتیبانی

7193 783 0913

شماره همراه پشتیبانی
 ( پاسخگویی در ساعات 8:00-20:00 ) 

ایمیل

info@bardiaelectrode.ir

ایمیل پشتیبانی قبل و بعد از خرید فروشگاه
 ( پاسخگویی در اسرع وقت )